Gedragscode integriteit Auto Jawes Ede

Inleiding

Een autobedrijf heeft te maken met veel geldstromen en vertrouwelijke informatie. Het is daarom belangrijk dat alle medewerkers zich houden aan een gedragscode integriteit. Deze code geeft aan wat er van medewerkers verwacht wordt op het gebied van integriteit.

Doel

Het doel van deze gedragscode is om:

 • Het vertrouwen van klanten en andere belanghebbenden te waarborgen;
 • Het voorkomen van ongewenste gedragingen, zoals fraude, corruptie en discriminatie;
 • Het bevorderen van een integere bedrijfscultuur.

Toepassingsgebied

Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers van het autobedrijf, ongeacht functie of niveau.

Kernwaarden

De volgende kernwaarden zijn van toepassing op deze gedragscode:

 • Betrouwbaarheid: Medewerkers zijn betrouwbaar en houden zich aan hun afspraken.
 • Onpartijdigheid: Medewerkers handelen onpartijdig en discrimineren niemand.
 • Openheid: Medewerkers zijn open en transparant in hun handelen.
 • Zorgvuldigheid: Medewerkers handelen zorgvuldig en voorkomen fouten.

Gedragsregels

De volgende gedragsregels zijn van toepassing op deze gedragscode:

 • Medewerkers handelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving.
 • Medewerkers vermijden elke vorm van fraude, corruptie en andere ongewenste gedragingen.
 • Medewerkers behandelen klanten en andere belanghebbenden met respect.
 • Medewerkers houden vertrouwelijke informatie geheim.
 • Medewerkers melden ongewenste gedragingen aan hun leidinggevende.

Handhaving

Overtreding van deze gedragscode kan leiden tot disciplinaire maatregelen, zoals een waarschuwing, schorsing of ontslag.

Verantwoordelijkheden

De directie van het autobedrijf is verantwoordelijk voor de naleving van deze gedragscode. De directie zorgt ervoor dat alle medewerkers bekend zijn met de code en dat er maatregelen worden getroffen om de code te handhaven.

Slot

Deze gedragscode is een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur van Auto Jawes Ede. Door zich te houden aan deze code dragen medewerkers bij aan een integere en betrouwbare organisatie.

Aanvullende gedragsregels

Naast de bovenstaande gedragsregels kunnen er ook aanvullende gedragsregels gelden voor specifieke functies of situaties. Zo kan er bijvoorbeeld een regel gelden dat medewerkers geen persoonlijke relaties mogen aangaan met klanten.

Meldpunt

Medewerkers die ongewenste gedragingen zien of meemaken, kunnen dit melden bij hun leidinggevende. De leidinggevende zal de melding onderzoeken en waar nodig maatregelen nemen.